De Europese Raad van Marokkaanse Geleerden Een mededeling en verduidelijking over de heropening van moskeeën in Europa op dit moment

آخر تحديث 2020-05-30

De Europese Raad van Marokkaanse Geleerden Een mededeling en verduidelijking over de heropening van moskeeën in Europa op dit moment


Alle lof aan Allah en vrede zij met de boodschapper van Allah en zijn verwanten en metgezellen.

Nadat er in verschillende Europese landen werd overgegaan tot een verlichting of gedeeltelijke opheffing van de quarantaine maatregelen die preventief genomen werden om de gezondheid van de burgers te beschermen, kreeg de Raad verschillende vragen over het heropenen van Islamitische Centra en moskeeën.

De moslimburgers willen graag zo snel mogelijk de gezamenlijke gebeden en het vrijdaggebed hervatten in de moskeeën en stellen hierover vragen aan de Europese Raad van Marokkaanse geleerden. Aangezien het gaat over een ernstige zaak, heeft de Raad beslist om dit thema grondig te onderzoeken vanuit de doelstellingen van het islamitisch recht, op een rationele manier, zonder zich te laten leiden door emoties.

Het is algemeen geweten dat er fatwa’s tot stand zijn gekomen in gezaghebbende islamitische instituten in de islamitische wereld die het besluit hebben genomen om de moskeeën preventief te sluiten als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. De moslims, zowel in de islamitische wereld, als in Europa, hebben zich gehouden aan dit besluit tot op heden.

De Raad is van mening dat zolang het virus een gevaar vormt voor de gezondheid van de mensen, het niet mogelijk is om de moskeeën te heropenen.

Het is zo goed als onmogelijk op dit moment om gepaste maatregelen te nemen zodat moslims de gezamenlijke gebeden op een veilige manier kunnen uitvoeren. De reden is dat moslims hun gebed zullen uitvoeren terwijl zij vrees hebben om besmet te worden. Tijdens het gebed dienen moslims, op advies van de imam, zo dicht mogelijk in rijen naast elkaar te staan zonder een ruimte open te laten. Hierdoor zal het risico om besmet te raken zeer hoog zijn. Daarnaast dient men een mondmasker op te zetten, regelmatig de handen te wassen met zeep, de moskee te betreden langs een deur en te verlaten langs een andere deur, om zich preventief te beschermen tegen het virus. Tegelijkertijd mag men elkaar geen hand geven of omhelzen, en alert te zijn om niet te hoesten of te niezen in de buurt van iemand anders.

Moslims zouden hun eigen gebedstapijtje mee moeten brengen naar de moskee, waardoor alles zeer complex en moeilijk wordt omdat het ook allemaal moet gedesinfecteerd worden. Mensen zullen elkaar ook wantrouwen omdat men niet weet of degene die naast hen zit in de moskee, ziek is of niet, waardoor dit allemaal tot conflicten kan leiden.

We hebben alle respect voor moslimgeleerden die een fatwa hebben uitgevaardigd dat een gezamenlijk gebed in deze context mogelijk moet zijn, maar vinden dat zo’n gebed heel veel problemen veroorzaak en ons niet tot rust doet komen, wat één van de doelstellingen is van een gebed.

De moslims in Europa mogen zeker zijn dat zij een grote beloning zullen ontvangen van Allah swt als zij geduldig en standvastig hun gebed blijven uitvoeren in hun eigen woning. Het is niet wijs om nu ongeduldig te worden en zich te laten opjagen door sommige moslims die zich laten leiden door hun emoties. In plaats daarvan zouden we rustig moeten blijven en ons laten leiden door de Koran en onze religieuze leiders, we lezen in Soerat al-Nisā’, vers 83: “En wanneer tot hen een bericht over veiligheid en vrees komt, dan verspreiden zij het. Als ze het echter naar de gezant en naar de gezagsdragers onder hen verwezen hadden dan zouden zij uit hun midden die gevolgtrekkingen kunnen maken…”.

Vanuit het islamitisch recht kunnen we belangrijke principes afleiden waaruit we kunnen funderen dat het belangrijk is om geduldig te wachten en niet overhaast de moskeeën te openen en onze gezondheid in gevaar te brengen.

Een belangrijk principe zegt: “Het vermijden van hetgeen schadelijk is, heeft voorrang op het realiseren van nuttige belangen”. Dit is een gouden regel, die ons duidelijk laat zien dat de islamitische wet meer aandacht en belang heeft gegeven aan de verboden dan aan de geboden. Onszelf of anderen in gevaar brengen is verboden in de Islam zonder dat daar voorwaarden aan gekoppeld zijn. Terwijl het gezamenlijk- of het vrijdaggebed, of de feestgebeden, dienen uitgevoerd te worden op voorwaarde dat iemand in staat moet zijn om die te praktiseren. We lezen in de Koran, Soerat al-Taghābun, vers 16: “Vrees dus Allah zo goed als jullie kunnen…”.

In de Moesnad van imam Ahmed en in de soenan van Ibn Mājah en in ander Hadiethboeken, wordt overgeleverd dat de profeet Mohammed heeft gezegd: “… Als ik jullie gebied om iets te doen, voer dan hetgeen uit wat jullie aankunnen. En als ik jullie verbied om iets te doen, blijf er dan van weg!”

In plaatsen waar er veel mensen samenkomen, waar veel drukte is, waar weinig ruimte en verluchting is, is er meer kans op verspreiding van en besmetting met het corona-virus. Dit wordt bevestigd door de Wereldgezondheidsorganisatie en door betrouwbare artsen die gespecialiseerd zijn in deze materie. Helaas kunnen de meeste moskeeën en gebedsplaatsen in Europa beschouwd worden als plaatsen met dit soort van kenmerken.

We mogen ons niet focussen op enkele grote moskeeën die wel ruim en goed verlucht zijn, omdat het hier gaat over uitzonderingen. De meeste moskeeën zijn niet zo. Daarom is het belangrijk dat wij ons uiterste best doen om geen acties te ondernemen, die de gezondheid van moslims in gevaar brengen, waardoor ze elkaar geen besmetten, maar ook een gevaar zullen zijn voor andere burgers in de maatschappij. Dit zou de positieve resultaten die tot nu toe werden bereikt in de bestrijding van het corona-virus volledig ondermijnen, waardoor de Islam in een slecht daglicht zou komen en de moskeeën zware schade krijgen.

Als we terugkijken in de geschiedenis, dan zien we dat vanwege het terugdringen van hetgeen schadelijk is en het aantrekken van hetgeen nuttig is, de moslimgeleerden van de landen van de Arabische Maghreb de verplichte bedevaart via een fatwa tijdelijk hebben opgeheven. Met andere woorden, de bedevaart werd niet meer als verplicht beschouwd voor de moslims van de Maghreb en al-Andalus vanwege uitzonderlijke omstandigheden. Een opmerkelijke fatwa op dit vlak was dat van Ibn Rushd, dat gevolgd werd door moslims gedurende ongeveer tachtig jaar. Hij werd hierin gevolgd door Ibn Ḥamiedayn en al-Lakhmie.

De doelstelling van deze fatwa was de bescherming en veiligheid van de mensen, tegen roofovervallen bij het reizen over land en zee. Daarnaast om de veiligheid van de mensen te garanderen omdat er een oorlog aan het woeden was in het Oosten op dat moment.

Sommige moslims willen zo snel mogelijk de gezamenlijke gebeden hervatten, zonder dat het vrijdaggebed hier inbegrepen is. We zien dat hier een denkfout wordt gemaakt omdat het vrijdaggebed hoger staat op de prioriteitenladder wat betreft verplichting in vergelijking met het gezamenlijk gebed. Over het vrijdaggebed is een Soerat geopenbaard dat Soerat al-Joemoe’a wordt genoemd, wat duidelijk het belang laat zien van dit gebed.

Een ander belangrijke principe in het islamitisch recht zegt dat “moeilijke omstandigheden het rechtvaardigen om maatregelen te nemen die de zaken vergemakkelijken”. In de Koran lezen we dat “Allah het gemakkelijke wil voor jullie en niet het moeilijke”. Vanuit dit belangrijke principe wordt een andere principe afgeleid, namelijk: “Er zijn geen verplichtingen bij overmacht”. Als we dit vertalen naar onze context waarin er een lockdown is, kunnen we zeggen dat de verplichte gebeden dienen uitgevoerd te worden zoals is voorgeschreven in de Koran en de Soenna, op vlak van tijd, ruimte, stijl en aantal. Het gebed dient dus tot in de details uitgevoerd te worden zoals is voorgeschreven, op voorwaarde dat men daartoe in staat moet zijn. Als iemand niet in de mogelijkheid is om dit te doen, dan wordt er gezocht naar alternatieve oplossingen die dit vergemakkelijken of wordt het gedeeltelijk of volledig opgeheven.

De artsen in Europa bevestigen unaniem dat het corona-virus nog steeds aanwezig is, onzichtbaar, maar even gevaarlijk op de loer ligt. Het is onze plicht om voorzorgen te nemen hiertegen.

Daarnaast laat onderzoek duidelijk zien dat oude en chronisch zieke mensen het meest getroffen worden door het corona-virus. In de meeste moskeeën zijn dit net degenen die een meerderheid vormen als bezoekers die de dagelijkse gebeden daar uitvoeren.

Wat betreft de voorwaarden, criteria en voorzorgen die we zouden moeten nemen om de verplichte gezamenlijke gebeden mogelijk te maken, kunnen we zeggen dat dit in theorie wel kan, maar in de praktijk zeer moeilijk haalbaar is.

We kunnen lessen trekken uit de gebeurtenissen van het verleden. Toen de geleerde Ibn Rushd en andere Malikitische geleerden hun fatwa hadden uitgevaardigd dat de verplichte bedevaart tijdelijk opgeheven en niet meer verplicht was voor de inwoners van de Maghreb en al-Andalus (vanwege de gekende gevaren), waren er veel burgers die weigerden zich hierbij neer te leggen. Vanuit een emotionele reactie waren er vele ouderen en zieken die ongemerkt via allerlei geheime sluiproutes toch hun reis naar Mekka ondernamen. Sommigen overleden onderweg, anderen werden gevangen genomen, waardoor Sheykh van de Malikieten in zijn tijd, een fatwa uitvaardigde waarin hij de reis naar Mekka om de bedevaart uit te voeren als verboden of ḥarām beschouwde. Hij zei, moge Allah hem genadig zijn: “Wie een risico neemt en op bedevaart gaat, zijn bedevaart wordt aanvaard, maar hij wordt beschouwd als zondaar vanwege hetgeen hij heeft gepleegd aan bedrog”. Dit allemaal met op het oog, het sluiten van alle uitvluchten, het wegduwen van wat schadelijk is en het beschermen van het leven.

Ten slotte kunnen we dit artikel beëindigen met als conclusie dat het weglaten van het schadelijke voorrang heeft op het aantrekken van het nuttige en voorkomen is beter dan genezen. In een wettelijke vrijstelling zijn zegeningen, het wachten op betere tijden is een mooie uitweg, wie bescheiden is wordt verheven en in geduld zitten zegeningen. In Europa hebben wij niet méér kennis wat betreft de gezamenlijke gebeden in de moskeeën of de vrijdaggebeden, dan de moslimgeleerden, de islamitische instituten en de miljoenen moslims wereldwijd. Al deze moslims, geleerden en organisaties hebben de islamitische vrijstellingen van Allah aanvaard en houden zich bezig met hun jobs en activiteiten. Tegelijkertijd vermijden zij om risico’s te nemen en hun gezondheid in gevaar te brengen, of in eindeloze discussies te verzanden. En dit in afwachting van een veilige heropening van de moskeeën; hopelijk zal dit zeer snel zijn met de toestemming van Allah.

Allah kent de intenties van iedereen! Vrede zij met jullie!

Auteur: Sheykh Taher Tujgani

التعليقات

لنتواصل